Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 653/RMČ/2008

ke zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k. ú. Kyje, Hloubětín a Černý Most za účelem umístění a provozování plakátovacích ploch 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemků parc. č. 221 v k. ú. Kyje, parc. č. 782/25 v k. ú. Hloubětín, parc. č. 93/1 a 5/1 v k. ú. Černý Most spol. RENGL, s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec za účelem umístění a provozování propagačně-informačních plakátovacích ploch za nájemné ve výši 1 000 Kč ročně za jednu plochu, tj. za nájemné v celkové výši 4 000 Kč ročně

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků parc. č. 221 v k. ú. Kyje, parc. č. 782/25 v k. ú. Hloubětín, parc. č. 93/1 a 5/1 v k. ú. Černý Most spol. RENGL, s. r. o.

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic