Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 654/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v M© ©ebelova 874, Praha 9 - Černý Most


 

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s  uzavřením nájemní smlouvy s   p. Markem Novákem na pronájem nebytového prostoru v M© ©ebelova 874, Praha 9 - Černý Most od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku M© ©ebelova s tím, ľe Rada městské části Praha 14 souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v M© ©ebelova 874, Praha 9 - Černý Most s p. Markem Novákem od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

T: 22. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, M© ©ebelova