Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 659/RMČ/2008

k uložení dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 668 ul. Kardašovská, Praha 9 v Centrální evidenci smluv městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I.  t r v á

na tom, aby součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 668 ul. Kardašovská, Praha 9 byl uveden odst. 6, čl. IX. - závěrečná ustanovení, jak je uvedeno v jeho návrhu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o výše uvedeném rozhodnutí

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce