Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 660/RMČ/2008

k bezúplatnému převodu movitého majetku příspěvkovým organizacím

zřízených městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I.  s o u h l a s í

s bezúplatným převodem movitého majetku městské části Praha 14 na příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit převod výše uvedeného movitého majetku

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OE