Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 233/RMČ/2009

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 40.000 Kč na zajištění defilé v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení SLOVO 21 k úhradě nákladů spojených s defilé dne 28. 5. 2009 v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2009

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č.1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit uzavření darovací smlouvy k poskytnutí finančního příspěvku dle bodu I.1. tohoto usnesení

T: 20. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE