Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 235/RMČ/2009

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Služby a dodávky tiskové techniky formou nájmu včetně kompletního servisního zabezpečení na Úřadě městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Služby a dodávky tiskové techniky formou nájmu včetně kompletního servisního zabezpečení na Úřadě městské části Praha 14" dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o pořadí hodnocených nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě

T: 15. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, OHS, KS