Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 239/RMČ/2009

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 131.500 Kč k uhrazenému dluhu na nájemném a na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 22. 4. 2009 ve výši 27.602 Kč k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 131.500 Kč k uhrazenému dluhu na nájemném a s prominutím poplatků z prodlení vyčíslených k 22. 4. 2009 ve výši 27.602 Kč k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit předložení žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 131.500 Kč k uhrazenému dluhu na nájemném a na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 22. 4. 2009 ve výši 27.602 Kč k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 23. 6. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel