Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 242/RMČ/2009

k žádosti nabyvatele jednotky v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 o prominutí částky 10.000 Kč


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prominutím částky 10.000 Kč, kterou lze požadovat v souladu s čl. VII. bod 7.2. smlouvy o převodu ze dne 10. 12. 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat žadatele, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, o tomto usnesení

T: 15. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel