Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 249/RMČ/2009

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken a dveří - Z© Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce malého rozsahu "Výměna oken a dveří - Z© Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín"

II. r o z h o d l a

uzavřít smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Výměna oken a dveří - Z© Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín" s firmou OTHERM, a. s., Sklářská 48, 384 21 Husinec, IČ 28068033, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě

III. s c h v a l u j e

finanční spoluúčast MČ Praha 14 ve výąi 10% bez DPH + DPH z celkové částky

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Výměna oken a dveří - Z© Hloubětínská č.p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín"

T: 12. 5. 2009

2. uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou OTHERM, a. s., Sklářská 48, 384 21 Husinec

T: 20. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OSMI, OE, O©