Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 250/RMČ/2009

k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken, dveří a fasádních stěn ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 21, odst. 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Výměna oken, dveří a fasádních stěn ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín", realizované v podlimitním zjednodušeném řízení dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. r o z h o d l a

1. jako zadavatel veřejné zakázky "Výměna oken, dveří a fasádních stěn ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín, že vylučuje z další účasti v zadávacím řízení uchazeče dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. v souladu s doporučením hodnotící komise, že nejvhodnější nabídkou podanou v zadávacím řízení je nabídka uchazeče DECRO Bzenec spol. s r. o., IČ 63476142, se sídlem U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

3. v souladu s doporučením hodnotící komise o pořadí hodnocených nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

4. po ukončení zadávacího řízení uzavřít dodavatelskou smlouvu s uchazečem DECRO Bzenec spol. s r. o., IČ 63476142, se sídlem U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

III. s c h v a l u j e

finanční spoluúčast nad rámec dotace v rozsahu 2.288.579 Kč

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. zajistit odeslání oznámení uchazečům o jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu

T: 7. 5. 2009

2. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyly vyloučeni z účasti v zadávacím řízení

T: 7. 5. 2009

3. zajistit uzavření dodavatelské smlouvy s uchazečem DECRO Bzenec spol. s r. o., IČ 63476142, se sídlem U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

T: 5. 6. 2009

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OSMI, OE, OŠ