Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 252/RMČ/2009

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/275 a 232/276 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

pronájem a následný úplatný převod pozemků parc. č. 232/275 o výměře 19 m2 a 232/276 o výměře 66 m2, oba v k. ú. Černý Most společnosti BETATEL, s. r. o.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/275 a 232/276 v k. ú. Černý Most OOA MHMP

T: 20. 5. 2009

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI