Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 255/RMČ/2009

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení optického kabelu MKS do pozemků parc. č. 782/25 a 1072/175 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení optického kabelu MKS do pozemků parc. č. 782/25 a 1072/175 v k. ú. Hloubětín se společností T-Systems Czech Republic a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení optického kabelu MKS do pozemků parc. č. 782/25 a 1072/175 v k. ú. Hloubětín

T: 15. 6. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic