Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 256/RMČ/2009

k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 1072/29 a části parc. č. 1072/30 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 9426/OSM/98 ze dne 6. 8. 1998 na pronájem pozemků parc. č. 1072/29 o výměře 52 m2 a části parc. č. 1072/30 o výměře 62,40 m2, oba v k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím Zelenečská 501 - 503, se sídlem Zelenečská 501, Praha 9 z důvodu změny právního subjektu nájemce

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 9426/OSM/98 se Společenstvím Zelenečská 501 - 503

T: 20. 5. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI