Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 257/RMČ/2009

k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 740/1, 740/3, 741/1, 741/3 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 2000/OSM/0074 ze dne 3. 7. 2000 na pronájem částí pozemků parc. č. 740/1 o výměře 82 m2, 740/3 o výměře 89 m2, 741/1 o výměře 110 m2 a 741/3 o výměře 92 m2, vše v k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 718 a 719, Hloubětín, Praha 9, se sídlem Chvalská 719/12, Praha 9 - Hloubětín z důvodu změny právního subjektu nájemce

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 2000/OSM/0074 se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 718 a 719 Hloubětín, Praha 9

T: 20. 5. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI