Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 258/RMČ/2009

k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 1072/109 a 1072/110 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 99/OSM/040 ze dne 14. 4. 1999 na pronájem pozemků parc. č. 1072/109 o výměře 464 m2 a 1072/110 o výměře 93 m2, oba v k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím vlastníků jednotek Mochovská 521 - 525, se sídlem Mochovská 522/33, Praha 9 z důvodu změny právního subjektu nájemce

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 99/OSM/040 se Společenstvím vlastníků jednotek Mochovská 521 - 525

T: 31. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI