Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 260/RMČ/2009

vyjádření městské části Praha 14 k územnímu řízení na umístění stavby "Obytný soubor - ROKYTKA-PARK" k. ú. Vysočany a k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

oznámení o zahájení územního řízení na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor - ROKYTKA-PARK" k. ú. Vysočany a k. ú. Hloubětín

II. n e s o u h l a s í

s navrženým řešením stavební dopravy vedené ulicí Na Obrátce, které je zpracováno v dokumentaci přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí

III. p o ž a d u j e

doplnit DÚR a upřesnit zátěž, dobu a rozsah využívání ulice Na Obrátce

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
sdělit vyjádření městské části Praha 14 k územnímu řízení na umístění stavby "Obytný soubor - ROKYTKA-PARK" oznamovateli -Úřadu městské části Praha 9 - OVÚR

T: 14. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR