Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 52/RMČ/2010

k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Vybavení ubytovacího zařízení nábytkem a elektrospotřebiči v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Vybavení ubytovacího zařízení v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská" a též s obsahem výzvy k podání nabídek - příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 10. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OHS, KS, členové hodnotící komise