Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 54/RMČ/2010

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu č. 3 městské části Praha 14 jako sídla firmy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s využitím obecního bytu č. 3 městské části Praha 14, užívaného Jiřím Richterem, hlášeného bydlištěm Krylovecká 491/6, Praha 9, jako sídla firmy

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 panu Jiřímu Richterovi

T: 19. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, SMP-14, a. s.