Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 58/RMČ/2010

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 946, k. ú. Hostavice, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy (příloha č. 6) o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 946, k. ú. Hostavice, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu 14 300 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 946, k. ú. Hostavice, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE