Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 60/RMČ/2010

k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění výjimečně přípustné stavby "Rozšíření plochy pro odstavná stání - průmyslový areál Kolbenova - parc. č. 1248/1, 1248/7, 1249/17" v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s výjimečně přípustným umístěním parkoviště na pozemku parc. č. 1248/7, k. ú. Hloubětín, ve funkční ploše IZ (izolační zeleň), v souvislosti se stavebními úpravami průmyslového areálu Kolbenova č. p. 568

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadateli, společnosti JAKUB, a. s., zastoupené Ing. Hanou Joklovou, U Mydlárny 112/9, 155 00 Praha 5

T: 19. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR