Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 116/RMČ/2010

k návrhu na přidělení grantových prostředků MČ Praha 14 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a v oblasti sociální a návazné služby v roce 2010


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

1. informaci o průběhu grantového řízení v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2010

2. informaci o průběhu grantového řízení v oblasti sociální a návazné služby v roce 2010

II. s c h v a l u j e

1. přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1.1, s výjimkou projektů pořadového čísla 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času

2. přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1.2 v podoblasti sportu a tělovýchovy

3. přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby dle přílohy č. 2

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14

1. přidělení grantových prostředků projektům pořadového čísla 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času podle přílohy č. 1.1.

2. přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby podle přílohy č. 3

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. informovat jednotlivé žadatele o přidělení grantu v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2010

T: 10. 4. 2010

2. informovat jednotlivé žadatele o přidělení grantu pro zajištění příspěvku na služby v roce 2010

T: 10. 4. 2010

3. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o přidělení grantu v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a o přidělení grantu pro zajištění příspěvku na služby v roce 2010

T: 30. 3. 2010

4. zajistit uzavření smluv s úspěšnými žadateli uvedenými v příloze č. 1.1., č. 1.2. a v příloze č. 2

T: 30. 4. 2010

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, KS OÚR, OE, OIA, OSVZ