Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


10. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2011


č. 188/RMČ/2011


k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. s c h v a l u j e


poskytnutí grantů dle příloh č. 2 a 3


III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


poskytnutí grantů dle příloh č. 4 a 5


IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit předložení materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 14


T: 29. 3. 2011


2. zajistit uzavření smluv s žadateli dle příloh č. 2 a 3 tohoto usnesení za podmínky, že žadatelé uvedení v příloze č. 1 doplní formální podmínky stanovené grantovým řízením

T: 16. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE, KS - OÚR