Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 253/RMČ/2011


k návrhu na schválení metodického pokynu k vymáhání pohledávek tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorRada městské části Praha 14


I. r u š í


metodický pokyn k vymáhání pohledávek ze dne 22. 1. 2007


II. s c h v a l u j e


metodický pokyn k vymáhání pohledávek tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. zastoupené ředitelkou Ing. Evou Bažilovou vydání metodického pokynu k vymáhání pohledávek tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor

T: 15. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS