Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 255/RMČ/2011


k žádosti o finanční dar 53. skautského střediska Bří Mašínů a střediska Polaris v Praze na zajištění účasti na 22. Světovém skautském Jamboree 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 5.000 Kč 53. skautskému středisku Bří Mašínů a středisku Polaris v Praze k úhradě nákladů spojených s účastí členů sdružení na 22. Světovém skautském Jamboree 2011 ve Švédsku


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 30. 5. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OE