Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 257/RMČ/2011


k informaci o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 odborem krizového řízení MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti

na úseku krizového řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené MHMP u Úřadu městské části Praha 14 zaměřené na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení - nebylo shledáno nedostatků

II. s o u h l a s í


s realizací opatření doporučených kontrolní skupinou MHMP pro další činnost úseku krizového řízení


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: KT