Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 258/RMČ/2011


k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby vodovodního řadu 14B4800 "Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s hlavními údaji záměru "Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9" na pozemcích parc. č. 2668/1,/4,/18, 2821 a dalších v k. ú. Kyje a Štěrboholy podle dokumentace k územnímu řízení (DÚR)


II. n e m á n á m i t ek


k navrhovanému umístění záměru podle předložené DÚR


III. d o p o r u č u j e


urychlit přípravu a realizaci této potřebné vodohospodářské stavby


IV. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., se sídlem Sokolovská 16/45, Praha 8 zastupující investora Pražskou vodohospodářskou společnost, a. s.


T: 9. 5. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KS - OÚR