Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 259/RMČ/2011


k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru "Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


o známení podle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon) k záměru "Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice"


II. s o u h l a s í


s další přípravou předmětného záměru bez požadavku na zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona


III. p o ž a d u j e


dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů podle kapitoly D.4. oznámení


IV. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko MČ Praha 14 odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy


T: 3. 5. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KS - OÚR