Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 260/RMČ/2011


k podání žádosti o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvojeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o poskytnutí grantu z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu udržitelného rozvoje "Farmářské trhy na Praze 14"


2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 v min. výši 10,8 % z celkových uznatelných nákladů projektu


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podání projektu na Ministerstvo životního prostředí


T: 5. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: OSVZ, OE