Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 265/RMČ/2011


k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1, k. ú. Hloubětín za účelem využití pozemku jako zahrádkyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Hloubětín dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit žadatele se stanoviskem městské části Praha 14

T: 15. 5. 2011

2. zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Kyje s žadateli

T: 30. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE