Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 266/RMČ/2011


k návrhu na ukončení nájemní smlouvy čj. 2007/OESM - OMD/0007 na pronájem části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 1. 7. 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s ukončením NS č. 2007/OESM - OMD/0007 na pronájem části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v k. ú. Kyje, díl č. 3 o výměře 317 m 2, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a paní Věrou Janečkovou, bytem Vašátkova 1032/11, Praha 9 výpovědí ke dni 1. 7. 2011


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v k. ú. Kyje s paní Věrou Janečkovou ke dni 1. 7. 2011

T: 1. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE