Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 267/RMČ/2011


k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2647/1, 84/1, 1695/1, 2574/20 a 2574/40 v k. ú. Kyje se spol. euroAWK s. r. o. za účelem umístění 5 ks reklamních zařízeníRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2574/20, 2574/40 v k. ú. Kyje a to na dobu 5 let a se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 84/1 v k. ú. Kyje a to na dobu 3 roky, za účelem umístění 3 ks reklamních zařízení o dvou výlep. plochách se společností euroAWK s. r. o., se sídlem Konopią»ská 739/16, Praha 10


II. n e s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2647/1 a 1695/1 v k. ú. Kyje, za účelem umístění 2 ks reklamních zařízení se společností euroAWK s. r. o., se sídlem Konopią»ská 739/16, Praha 10


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit společnost euroAWK, s. r. o. s rozhodnutím Rady MČ Praha 14


2. zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 84/1, 2574/40 a 2574/20 v k. ú. Kyje se společností euroAWK, s. r. o.

T: 30. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI