Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 305/RMČ/2011


k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1135, Ronešova ul.,

Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


vylosovaného žadatele na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle odst. A) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1135 ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku s regulovaným nájemným dle odst. B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 1 roku s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 6. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS