Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 310/RMČ/2011


k žádosti o odložení splácení dlužných poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 754, ulice Kardašovská, Praha 9 do 31. 7. 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s odložením splácení dlužných poplatků z prodlení do 31. 7. 2011 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce o souhlasu s odložením splácení dlužných poplatků z prodlení do 31. 7. 2011 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9

T: 13. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel