Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 314/RMČ/2011


k návrhu na jmenování vedoucího odboru ekonomikyRada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


pana Ing. Milana ©prysla vedoucím odboru ekonomiky ode dne 6. 6. 2011


II. s c h v a l u j e


platové zařazení Ing. Milana ©prysla do třídy 11, dle platového výměru, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit pracovněprávní úkony, které vyplývají z tohoto usnesení


T: 6. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO