Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 317/RMČ/2011


k návrhu závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2010Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2010 s výhradami nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2010


- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2010

příjmy 374.590,24 tis. Kč

výdaje 403.231,47 tis. Kč

z toho:

kapitálové 76.431,83 tis. Kč

běžné 326.799,64 tis. Kč

financování 28.641,23 tis. Kč


- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2010 s hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 10.667 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2010 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 6. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE