Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 321/RMČ/2011


k návrhu na podání žádosti o dotaci - Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. února 2011 č. 99 k aktualizované Koncepci integraceRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o dotaci MČ Praha 14 v rámci Emergentního projektu Ministerstva vnitra ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. února 2011 č. 99 k aktualizované Koncepci integrace dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


finanční spoluúčast ve výši 10% z celkových nákladů na projekt, tj. max. 64.565 Kč


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy


T: 30. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE