Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 323/RMČ/2011


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most o výměře 14 m 2 za účelem umístění a provozování letní předzahrádky v ulici Maňákova na období od 16. 6. do 15. 9. 2011 mezi městskou částí Praha 14 a pí Silvií Kosarovou, podnikající jako fyzická osoba, bytem Vašátkova 1011, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most s pí Silvií Kosarovou

T: 17. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE