Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 324/RMČ/2011


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "M© Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "M© Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI"


II. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky podle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "M© Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI"

T: 20. 6. 2011

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a uchazečem, který se umístil na prvním místě

T: 30. 6. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE, O©