Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 329/RMČ/2011


k návrhu na ukončení NS č. 99/OSM/015 dohodou, zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nové NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s ukončením NS čj. 99/OSM/015 ze dne 4. 3. 1999 na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaromírem Boháčem, bytem Dvořią»ská 1281, Praha 9


2. se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a panem Markem Boháčem, bytem Dvořią»ská 1281, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. ukončit NS čj. 99/OSM/015 s panem Jaromírem Boháčem


2. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, k. ú. Černý Most s panem Markem Boháčem

T: 30. 6. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE