Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 330/RMČ/2011


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 5 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění

a provozování zmrzlinového stánkuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaromírem Boháčem, bytem Dvořią»ská 1281, Praha 9 - Kyje


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, k. ú. Černý Most s panem Jaromírem Boháčem

T: 30. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE