Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 333/RMČ/2011

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Kyje manželům Martinovič a Havlovým, všichni bytem Tálínská 1544, Praha 9 za cenu 2 200 Kč/m 2


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Kyje manželům Martinovič a Havlovým


T: 21. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI