Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 337/RMČ/2011

k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na zpracování "urbanistické studie - Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o návrhu na zpracování "urbanistické studie - Praha 14"


II. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování "urbanistické studie - Praha 14" mezi městskou částí Praha 14 a Českým vysokým učením technickým v Praze, fakultou architektury, Praha 6


III. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít smlouvu o dílo na zpracování "urbanistické studie - Praha 14"

T: 10. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPM