Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 655/RMČ/2011


k žádosti o zpětvzetí žaloby na vyklizení přístřeší poskytnutého formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 a k žádosti na odložení splácení dlužných poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného do 31. 3. 2012 za užívání přístřeší v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


1. se zpětvzetím žaloby na vyklizení přístřeší zajištěného formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s uzavřením dohody na splácení dluhu na nájemném a poplatcích z prodlení za užívání přístřeší formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit pokračování soudního sporu na vyklizení přístřeší zajištěného formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: dle úkolů soudu

2. informovat žadatele o tomto usnesení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel