Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 662/RMČ/2011


k projektu "Domovník" v objektu BroumarskáRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


realizaci projektu "Domovník"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit vyčlenění jednoho bytu v objektu Broumarská za účelem realizace projektu "Domovník" vč. dohodnutí podmínek úhrad za užívání bytu ve spolupráci s ředitelkou SMP- 14, a. s.


T: 15. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OE