Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 663/RMČ/2011


k organizační struktuře odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru informatiky od 1. 1. 2012Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. organizační strukturu odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. 1. 2012


2. organizační strukturu odboru informatiky od 1. 1. 2012


II. s c h v a l u j e


navýšení počtu pracovníků v odboru informatiky na 6 pracovníků


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 31. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO, vedoucí odborů