Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 664/RMČ/2011


k návrhu organizačních změn na Úřadě městské části Praha 14 od 1. 1. 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


organizační změny s platností od 1. 1. 2012


II. r u š í


ke dni 31. 12. 2011 odbor životního prostředí


III. o d v o l á v á


Ing. Vladimíra Vyčichla z funkce vedoucího odboru životního prostředí ke dni 31. 12. 2011


IV. u s t a v u j e


ke dni 1. 1. 2012 odbor dopravy a ochrany prostředí


V. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 31. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO, vedoucí odborů