Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 672/RMČ/2011


k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadůRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


výši odměn pro matrikářky za zajišťování svatebních obřadů dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. b e r e n a v ě d o m í


výši odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

1. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zabezpečit dle bodu I. tohoto usnesení poskytování odměn matrikářkám dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 1. 1. 2012

2. Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na výši odměn pro oddávající členy

T: 20. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý, Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, OE, KT