Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 674/RMČ/2011


k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru "Parkoviště Praha - Parkovací dům v areálu spol. Linde Gas, a. s., parc. č. 2668/2, k. ú. Kyje"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením zjišťovacího řízení dle ust. § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) k záměru "Parkoviště Praha - Parkovací dům v areálu spol. Linde Gas, a. s., parc. č. 2668/2, k. ú. Kyje "


II. p o ž a d u j e


doplnit oznámení o další připravovanou aktivitu na protilehlých pozemcích parc. č. 2668/166, 2668/182, 183, k. ú. Kyje, sběrného dvora s překladištěm komunálního odpadu a vyhodnotit hlukové zatížení a kvalitu ovzduší, zda nedochází k překračování platných hlukových a imisních limitů


III. s o u h l a s í


po zapracování bodu II. s další přípravou realizace předmětného záměru bez požadavku na zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona

IV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


odeslat vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru "Parkoviště Praha - Parkovací dům v areálu spol. Linde Gas, a. s., parc. č. 2668/2, k. ú. Kyje", Magistrátu hl. m. Prahy - OOP

T: 7. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR