Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 676/RMČ/2011


k návrhu dodatku č. 3 ke zřizovací listině PO KVIZ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zněním dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 materiál k výše uvedené věci


T: 20. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, OE, PO KVIZ Praha 14