Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 682/RMČ/2011


k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s 2. úpravou finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 20. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE

 

 

Návrh 2. úpravy FP na rok 2011

Městská část Praha 14

Finanční plán na rok 2011

(v tis. Kč)


FP-1.úpr.

FP-2.úpr.

Upr. CF


Výnosy

Výnosy

Příjmy

Pronájem bytových prostor

65 800

67 100

65 600

Pronájem nebytových prostor

20 900

22 200

21 700

Pronájem pozemků

995

1 850

1 850

Prodej bytových domů v rámci privatizace

25 000

5 250

7 080

Prodej pozemků a budov

3 000

2 190

2 190

Úroky z účtů zdaňované činnosti

2 000

2 400

2 400

Ostatní výnosy

3 200

5 400

5 400

Celkem před zdaněním

120 895

106 390

106 220

Náklady

Náklady

Výdaje

Velké opravy DBF a nebytových objektů

17 007

10 230

10 230

Malé opravy a údržba

32 700

28 477

28 477

Revize a ostatní služby

3 500

8 500

8 500

Odměna za správu (SMP14, a. s.)

15 900

15 900

15 900

Odpisy HIM daňové

28 000

28 000

0

Zůstatková cena prodaného majetku

2 000

2 130

0

Daň z převodu nemovitostí

200

394

394

Spotřeba materiálu a energie

2 500

1 500

1 500

Právní a ekonom.služby (soudní popl., výpisy z KN, znalečné)

2 110

1 360

1 360

Ostatní náklady

1 400

4 200

4 200

Celkem před zdaněním

77 317

72 691

70 561

HV před zdaněním

43 578

33 699

35 659

Předpokládaná daň z příjmu za rok 2011

2 960

1 083

1 083

Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění

40 618

32 616

34 576

Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti

102 193

102 193


Čisté CF roku 2011-67 617

V Praze dne 22. 11. 2011
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl